วิธีการทดสอบ 2FA Login

1. ขั้นตอนการสร้างบัญชีใหม่ และลงทะเบียนกุญแจ

- สร้างผู้ใช้ใหม่ก่อน โดยการลงทะเบียนใหม่ กำหนด Username, และกรอกรหัสผ่าน 2 ครั้ง

- เมื่อสร้างเสร็จ ให้คลิก เพิ่มกุญแจ เพื่อลงทะเบียนกุญแจ (ไม่ต้องเลือก เปิดใช้ระบบลงชื่อแบบไม่ใช้รหัสผ่าน)

- เสียบหรือแตะกุญแจค้างไว้ แล้วทำตามหน้าจอ

- หากมีการถามรหัส PIN ให้กรอก PIN ที่ตั้งไว้

- แตะที่ปุ่มสัมผัสของกุญแจ หากบนหน้าจอบอกให้ Touch

- ตอบ อนุญาต (Allow) การใช้งานกุญแจหากมีการถาม

- หน้าจอจะแสดงรายการกุญแจที่ลงทะเบียนสำเร็จ

- ให้คลิก ออกจากระบบ

2. ขั้นตอนการทดลองใช้งาน 2FA

- ให้ Login โดยการป้อน Username และรหัสผ่าน ที่กำหนดไว้ แล้วคลิก Login

- เสียบหรือแตะกุญแจค้างไว้ แล้วทำตามหน้าจอ

- แตะที่ปุ่มสัมผัสของกุญแจ หากบนหน้าจอบอกให้ Touch

- หน้าจอจะแสดงว่า Login สำเร็จ

** กรณีกุญแจเป็นรุ่น Bio จะใช้วิธีสแกนลายนิ้วมือแทนการป้อน PIN

วิธีการทดสอบ Passwordless Login

1. ขั้นตอนการสร้างบัญชีใหม่ และลงทะเบียนกุญแจ

- สร้างผู้ใช้ใหม่ก่อน โดยการลงทะเบียนใหม่ กำหนด Username, และกรอกรหัสผ่าน 2 ครั้ง

- เมื่อสร้างเสร็จ ให้คลิก เพิ่มกุญแจ และเลือก เปิดใช้ระบบลงชื่อแบบไม่ใช้รหัสผ่าน

- เสียบหรือแตะกุญแจค้างไว้ แล้วทำตามหน้าจอ

- ให้กรอก PIN ที่ตั้งไว้ หากยังไม่มีรหัส PIN ให้ตั้งรหัสใหม่ เช่น 1234

- แตะที่ปุ่มสัมผัสของกุญแจ หากบนหน้าจอบอกให้ Touch

- ตอบ อนุญาต (Allow) การใช้งานกุญแจหากมีการถาม

- หน้าจอจะแสดงรายการกุญแจที่ลงทะเบียนสำเร็จ และแจ้งว่า ระบบลงชื่อแบบไม่ใช้รหัสผ่าน: เปิด

- ให้คลิก ออกจากระบบ

2. ขั้นตอนการทดลองใช้งาน Passwordless Login

- ให้ Login คลิกที่ เข้าสู่ระบบแบบไม่ใช้รหัสผ่าน (ไม่ต้องป้อน Username และรหัสผ่าน)

- เสียบหรือแตะกุญแจค้างไว้ แล้วทำตามหน้าจอ

- กรอก PIN ที่ตั้งไว้

- แตะที่ปุ่มสัมผัสของกุญแจ หากบนหน้าจอบอกให้ Touch

- หน้าจอจะแสดงว่า Login สำเร็จ

- จะเห็นว่าเราสามารถ Login ได้โดยไม่ต้องป้อน Username และ Password เลย (แต่ต้องป้อน PIN แทน)

** กรณีกุญแจเป็นรุ่น Bio จะใช้วิธีสแกนลายนิ้วมือแทนการป้อน PIN